គម្រោងដែលបានបំពេញ

មានគម្រោងចម្រុះដែលស្ថាបត្យករនិងវិស្វករជំនាញរបស់យើងបានបញ្ចប់កន្លងមក ក្នុងនោះមានអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ The Point គម្រោងហាងកាហ្វេ Starbuck (The Point) គម្រោងហាងតែគុជ Chatime (The Point) និង KOI Thé (WB Arena) ព្រមទាំងគម្រោងភោជនីយដ្ឋាន លំនៅដ្ឋាន អាគារមន្ទីរពេទ្យ អាគារការិយាល័យ អាគារអាផាតមិន។ ទាំងនេះ សុទ្ធតែជាគម្រោងដែលបានបញ្ចប់ ជាស្ថាពរ។